Witamy w Hostelu Guben
Hostel Guben Logo
  • 03561 6865734
  • info@hostel-guben.de
  • Bahnhofstr. 6
  • 03172 Guben
Hostel Guben Logo

OGÓLNE WARUNKI HANDLOWE

obowiązujące dla HOSTELU GUBEN

Stan: 23.04.2018 r.

HOSTEL GUBEN

RIVAG Betriebs UG

Bahnhofstr. 6, 03172 Guben

Telefon: +49 35 61 / 686 57 34

E-mail: www.hostel-guben.de

Numer identyfikacji podatkowej: 056/117/02061

HRB 13536 CB

1. Zakres obowiązywania

1.1. Poniższe Ogólne warunki handlowe obowiązują w odniesieniu do umów w sprawie przekazania do dyspozycji (wynajmu) pokoi hostelowych, zakwaterowania i organizacji wydarzeń oraz świadczenia na rzecz Klienta innych usług i dostaw przez Hostel „HOSTEL-GUBEN” RIVAG Betriebs UG, Bahnhofstr. 6, 03172 Guben (dalej nazywany w skrócie „Hostelem”).

1.2 Odmienne postanowienia obowiązują tylko wtedy, gdy zostały indywidualnie uzgodnione pomiędzy Hostelem a Klientem.

2. Zawarcie umowy

2.1. Umowa zakwaterowania w Hostelu nabiera mocy prawnej po złożeniu przez Klienta wniosku (rezerwacji pokoju), który musi zostać zatwierdzony przez Hostel. Przyjęcie wniosku następuje przez zatwierdzenie rezerwacji pokoju. Rezerwacja pokoju może zostać zatwierdzona ustnie, pisemnie, telefonicznie lub drogą e-mailową.

2.2. W przypadku, gdy rezerwacji pokoju dokonuje w imieniu Klienta osoba trzecia, osoba ta odpowiada wobec Hostelu wspólnie z Klientem – jako dłużnik solidarny – za wszystkie zobowiązania wynikające z umowy zakwaterowania w Hostelu, o ile osoba trzecia przekaże Hostelowi stosowne oświadczenie.

2.3. Podnajmowanie oraz dalsze wynajmowanie przekazanych do dyspozycji pokoi oraz ich użytkowanie w innych celach niż zakwaterowanie wymaga uprzedniej pisemnej zgody Hostelu.

2.4. Rezerwacji mogą dokonywać wyłącznie osoby mające nieograniczoną zdolność do czynności prawnych.

2.5. Aktualnie obowiązujący regulamin stanowi część umowy i można go pobrać ze strony Hostelu (www.hostel-guben.de) lub uzyskać bezpośrednio na miejscu.

3. Ceny, usługi, płatności

3.1. Hostel jest zobowiązany do zapewnienia dostępności pokoi zarezerwowanych przez Klienta zgodnie z niniejszymi Ogólnymi Warunkami Handlowymi oraz do świadczenia uzgodnionych usług.

3.2. Hostel jest uprawniony – z ważnej przyczyny – do zapewnienia Klientowi zakwaterowania w zarezerwowanej cenie w innym hostelu lub obiekcie mającym porównywalne wyposażenie i świadczącym porównywalne usługi bez możliwości dochodzenia od Hostelu roszczeń regresowych, w przypadku gdy zakwaterowanie w zarezerwowanym Hostelu nie jest możliwe.

3.3. Klient jest zobowiązany do zapłaty na rzecz Hostelu stawek uzgodnionych lub obowiązujących za wynajem pokoju oraz wykorzystanych lub zarezerwowanych usług dodatkowych. Dotyczy to również usług zleconych przez Klienta i wydatków poniesionych przez Hostel wobec osób trzecich.

3.4. Uzgodnione ceny obejmują obowiązującą ustawowo stawkę podatku VAT.

3.5. W przypadku, gdy okres pomiędzy zawarciem umowy a jej wykonaniem przekracza cztery miesiące i w międzyczasie Hostel podniesie cenę za tego rodzaju usługi, Hostel może podnieść ustaloną w umowie cenę, jednak maksymalnie o 10 procent. W takim przypadku Klientowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy.

3.6. Hostel może zmienić ceny również w sytuacji, gdy po zawarciu umowy Klient chce zmienić liczbę zarezerwowanych pokoi, usługi świadczone przez Hostel lub czas pobytu, a Hostel wyrazi na to zgodę.

3.7. Przy zawieraniu umowy lub później Hostel może zażądać wpłaty odpowiedniej zaliczki lub zabezpieczenia w formie gwarancji na karcie kredytowej. Wysokość i termin wymagalności zaliczki mogą zostać uzgodnione na piśmie w umowie.

3.8. W uzasadnionych przypadkach, np.w razie zaległości płatniczej ze strony Klienta, Hostel – również po zawarciu umowy – może zażądać wpłaty zaliczki lub zabezpieczenia lub może zwiększyć zaliczkę lub zabezpieczenie do pełnej uzgodnionej kwoty zakwaterowania.

3.9. Pełna kwota po potrąceniu ewentualnej zaliczki musi zostać zapłacona w momencie przyjazdu według szczegółowego zestawienia rachunkowego, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej.

3.10. Hostel może ponadto wystawić w dowolnym momencie pobytu Klienta w Hostelu rachunek za powstałe zobowiązania i zażądać natychmiastowej płatności.

3.11. W przypadku grup powyżej 10 osób, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej, 6 tygodni przed planowanym przyjazdem musi zostać wpłacona zaliczka w wysokości 50 procent całej kwoty rezerwacji. Pozostała kwota jest płatna w dniu przyjazdu bez wezwania do zapłaty ze strony Hostelu, o ile nie zostanie uzgodnione inaczej.

3.12. Hostel akceptuje przejęcia kosztów wyłącznie do kwoty maksymalnie 500,00 EUR za pobyt i wyłącznie od firm lub instytucji z siedzibą w Niemczech, Austrii i Szwajcarii. Hostel potrzebuje zabezpieczenia w formie gwarancji na karcie kredytowej. Nie dotyczy to rezerwacji dokonywanych przez organy i instytucje państwowe. Przejęcia kosztów są możliwe wyłącznie w odniesieniu do kosztów noclegu i ewentualnie śniadania i parkingu. Po zakończeniu pobytu Klienta rachunek zostanie przesłany na adres podany w formularzu. Hostel akceptuje wyłącznie kompletnie wypełnione formularze z pieczątką firmy, organu lub instytucji. Hostel zastrzega sobie prawo do odrzucenia deklaracji przejęcia kosztów w konkretnej sytuacji.

3.13. Rachunki wystawione przez Hostel są płatne w całości bezpośrednio po ich dostarczeniu. W przypadku, gdy Klient nie opłaci rachunku w ciągu 14 dni od upływu terminu płatności i dostarczenia rachunku, wówczas Klient popada w zwłokę w płatności. Dotyczy to gościa będącego konsumentem tylko wtedy, gdy na rachunku widnieje wyraźna informacja o takim skutku. W przypadku zwłoki w płatności Hostel może naliczyć konsumentom aktualnie obowiązujące odsetki ustawowe w wysokości 5 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. W obrocie handlowym odsetki za zwłokę wynoszą 8 punktów procentowych powyżej podstawowej stopy procentowej. Hostel zastrzega sobie prawo do zażądania wyższej rekompensaty. Za każde upomnienie po wystąpieniu zwłoki w płatności Hostel może pobrać opłatę za monit w wysokości 5,00 EUR.

3.14. Klient może zrekompensować lub obniżyć należność Hostelu wyłącznie poprzez niepodważalną lub ustaloną na drodze prawnej należność lub może skorzystać z prawa zatrzymania.

4. Niewykorzystane usługi, anulowanie rezerwacji, odstąpienie od umowy przez Klienta

4.1. Hostel przyznaje Klientowi prawo odstąpienia od umowy w dowolnym momencie. W takim przypadku obowiązują następujące postanowienia:

4.1.1. Rezerwacje indywidualne do 10 osób:

W przypadku anulowania rezerwacji po godz. 11:00 w dniu poprzedzającym przyjazd do godz. 11:00 w dniu przyjazdu Hostel pobiera ogólną opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 100 procent uzgodnionej w umowie ceny pierwszego noclegu. W przypadku anulowania rezerwacji po godz. 11:00 w dniu przyjazdu lub nieprzybycia Hostel pobiera ogólną opłatę za odstąpienie od umowy w wysokości 100 procent uzgodnionej w umowie ceny pierwszego i drugiego noclegu.

4.1.2. Rezerwacje grupowe powyżej 10 osób:

W przypadku rezerwacji grupowych obowiązuje termin anulowania rezerwacji wynoszący 60 dni; dotyczy to pokoi wieloosobowych i innych. Termin ten obowiązuje również w sytuacji, gdy umowa została zawarta w tym terminie. W przypadku anulowania rezerwacji w tym terminie Klient jest zobowiązany do uiszczenia opłaty za anulowanie rezerwacji zgodnie z następującymi zasadami:

a. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie od 55 do 28 dni przed planowaną datą przyjazdu opłata za anulowanie rezerwacji wynosi 40 procent uzgodnionej łącznej kwoty rezerwacji.

b. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie od 27 do 14 dni przed planowaną datą przyjazdu opłata za anulowanie rezerwacji wynosi 60 procent uzgodnionej łącznej kwoty rezerwacji.

c. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie od 13 do 7 dni przed planowaną datą przyjazdu opłata za anulowanie rezerwacji wynosi 80 procent uzgodnionej łącznej kwoty rezerwacji.

d. W przypadku anulowania rezerwacji w terminie krótszym niż 6 dni przed planowaną datą przyjazdu lub nieprzybycia opłata za anulowanie rezerwacji wynosi 90 procent uzgodnionej łącznej kwoty rezerwacji.

e. Niewielkie zmiany w liczbie gości (poniżej 10 procent, licząc od pierwotnie uzgodnionej łącznej liczby gości) nie podlegają opłacie, o ile zostaną zgłoszone Hostelowi Guben na piśmie niezwłocznie po ustaleniu rezerwacji grupowej, jednak najpóźniej do godz. 12:00 3 dni przed przyjazdem.

f. Zarezerwowane usługi wyżywienia można anulować bezpłatnie do 8 dni przed przyjazdem. Później pobierana jest opłata za anulowanie rezerwacji w wysokości 100 procent uzgodnionej łącznej kwoty rezerwacji.

4.2. Klient ma prawo udowodnić, że Hostel nie poniósł szkód lub że szkody poniesione przez Hostel są mniejsze od żądanej ogólnej kwoty odszkodowania.

4.3. Powyższe postanowienia dotyczące terminów anulowania rezerwacji i odnośnych opłat obowiązują pod warunkiem, że przy zawieraniu umowy nie podjęto innych ustaleń (np. w odniesieniu do rezerwacji w szczególnych terminach takich jak święta, targi itp.).

4.4. Odstąpienie przez Klienta od umowy zawartej z Hostelem wymaga formy pisemnej oraz pisemnej zgody Hostelu. W przeciwnym razie cena uzgodniona w umowie musi zostać zapłacona również w sytuacji, gdy Klient nie skorzystał z usług określonych w umowie.

5. Odstąpienie od umowy przez Hostel

5.1. W przypadku, gdy zaliczka lub zabezpieczenie, które zostały uzgodnione lub są wymagane zgodnie z punktem 3 ust. 7, 8 i 11, nie zostaną wpłacone w wyznaczonym terminie, Hostel jest uprawniony do odstąpienia od umowy.

5.2. Ponadto Hostel może odstąpić od umowy z ważnego powodu w trybie nadzwyczajnym, w szczególności gdy:

a. siła wyższa lub inne okoliczności, które są niezależne od Hostelu, uniemożliwiają wykonanie umowy;

b. pokoje zostały zarezerwowane z podaniem wprowadzających w błąd lub nieprawdziwych danych, np. w odniesieniu do osoby Klienta lub celu pobytu;

c. Hostel może w uzasadniony sposób zakładać, że wykonanie usługi hostelowej może zagrażać sprawnej działalności Hostelu, bezpieczeństwu lub publicznej reputacji Hostelu, bez obwiniania za powyższe kierownictwa lub organizacji Hostelu;

c. naruszone zostały postanowienia określone w punkcie 2 ust. 3 lub 4, punkcie 6 ust. 4 lub 8–10;

d. Hostel dowie się o tym, że sytuacja finansowa Klienta uległa znacznemu pogorszeniu po zawarciu umowy, w szczególności gdy Klient nie spłaca należności wobec Hostelu lub nie jest w stanie zaoferować dostatecznego zabezpieczenia, i w związku z tym roszczenia płatnicze Hostelu wydają się zagrożone;

e. Klient złożył wniosek o wszczęcie postępowania upadłościowego wobec jego majątku, złożył oświadczenie pod przysięgą zgodnie z § 807 niemieckiego kodeksu postępowania cywilnego, wszczął pozasądowe postępowanie służące uregulowaniu zadłużenia lub wstrzymał swoje płatności;

f. wszczęto postępowanie upadłościowe wobec majątku Klienta lub oddalono wniosek o wszczęcie takiego postępowania ze względu na brak masy upadłościowej lub z innego powodu.

5.3. Hostel jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania Klienta na piśmie o skorzystaniu z prawa do odstąpienia od umowy.

5.4. W wymienionych przypadkach odstąpienia od umowy Klient nie jest uprawniony do odszkodowania.

6. Przyjazd i wyjazd, inne postanowienia dotyczące pobytu w Hostelu

6.1. Klient nie ma prawa żądać udostępnienia określonych pokoi, chyba że Hostel na piśmie potwierdził dostępność określonych pokoi.

6.2. W przypadku rezerwacji grupowych powyżej 10 osób z zakwaterowaniem w pokojach wieloosobowych to Hostel decyduje o rozdziale gości w pokojach.

6.3. Zarezerwowane pokoje są dostępne na rzecz Klienta od godz. 16:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. Klient nie może żądać wcześniejszego udostępnienia pokoi.

6.4. Klient ma obowiązek odebrać zarezerwowane pokoje najpóźniej do godz. 18:00 w uzgodnionym dniu przyjazdu. W przypadku braku gwarancji rezerwacji w formie zaliczki lub zabezpieczenia po godz. 18:00 Hostel może inaczej rozdysponować zarezerwowane pokoje, a Klientowi nie przysługują w takiej sytuacji roszczenia odszkodowawcze. W takim przypadku Hostel może odstąpić od umowy.

6.5. W uzgodnionym dniu wyjazdu pokoje muszą zostać opuszczone do godz. 11:00. Po godz. 11:00 Hostel może wystawić rachunek za dodatkowe użytkowanie pokoju w wysokości 100 procent pełnej ceny wskazanej w ofercie, pomijając powstałe w wyniku tego szkody. Powyższe nie uzasadnia roszczeń umownych Klienta. Klient może udowodnić na rzecz Hostelu, że nie może on pobrać opłaty za dodatkowe użytkowanie albo może pobrać znacznie niższą opłatę.

6.6. W przypadku grup powyżej 10 osób należy w momencie przyjazdu przedłożyć w recepcji Hostelu listę wszystkich uczestników z pełnymi danymi (imię i nazwisko, data urodzenia).

6.7. W przypadku, gdy łączna liczba gości przekracza liczbę osób uzgodnioną w umowie, dodatkowi goście nie mają prawa do zakwaterowania.

6.8. Osoby poniżej 18 roku życia nie mogą nocować w sali sypialnej. W pokojach prywatnych osoby niepełnoletnie mogą nocować wyłącznie w towarzystwie co najmniej jednej osoby pełnoletniej lub za zgodą osoby uprawnionej do sprawowania władzy rodzicielskiej (wymagana jest kopia dowodu tożsamości takiej osoby). Regulacja ta nie dotyczy osób podróżujących grupowo w towarzystwie jednej osoby pełnoletniej upoważnionej przez osoby uprawnione do sprawowania władzy rodzicielskiej.

6.9. W odniesieniu do noclegów w sali sypialnej dozwolonych jest maksymalnie 14 noclegów w ciągu miesiąca.

6.10. Hostel nie akceptuje zwierząt domowych. Aparaturę medyczną wolno przechowywać wyłącznie w prywatnych pokojach.

6.11. W przypadku rezerwacji noclegu ze śniadaniem śniadanie jest serwowane po pierwszym noclegu. W przypadku rezerwacji zakwaterowania ze śniadaniem i obiadokolacją lub z pełnym wyżywieniem pierwszym serwowanym posiłkiem jest kolacja, o ile nie zostało uzgodnione inaczej. Godziny posiłków są ustalane najpóźniej w momencie przyjazdu grupy.

7. Odpowiedzialność/przedawnienie

7.1. Za celowe lub nieumyślne uszkodzenia wyposażenia odpowiada Klient. W przypadku niewskazania winnego w grupie odpowiedzialność ponosi cała grupa. W przypadku przyjazdu grupy Hostel zastrzega sobie prawo do zażądania kaucji w wysokości 10,00 EUR za osobę, przy czym maksymalnie 500,00 EUR za grupę, która zostanie zwrócona przy wykwaterowaniu, o ile grupa nie spowoduje w Hostelu żadnych szkód. Szkody, których kwota przekracza wpłaconą kaucję, muszą zostać pokryte bezpośrednio na miejscu.

7.2. W przypadku, gdy wystąpią usterki lub niesprawności w odniesieniu do usług świadczonych przez Hostel, Hostel na wezwanie Klienta postara się jak najszybciej im zaradzić. W przypadku, gdy Klient świadomie nie zgłosi usterki, nie przysługuje mu prawo do obniżenia ceny uzgodnionej w umowie.

7.3. Zgodnie z przepisami ustawowymi Hostel odpowiada za wszelkie uszkodzenia rzeczy Klienta oraz narażenie Klienta na utratę życia, uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia.

7.4. Hostel odpowiada za inne szkody wynikające z drobnego zaniedbania tylko wtedy, gdy mają one związek z naruszeniem istotnego obowiązku umownego lub zasadniczego obowiązku w sposób zagrażający wykonaniu celu umowy. W takich przypadkach odpowiedzialność ogranicza się do możliwych do przewidzenia szkód właściwych dla rodzaju umowy.

7.5. Wspomniane ograniczenia odpowiedzialności obowiązują w odniesieniu do wszystkich roszczeń odszkodowawczych niezależnie od ich przyczyny prawnej, w tym do roszczeń wynikających z czynu niedozwolonego. Wspomniane ograniczenia odpowiedzialności obowiązują również w odniesieniu do wszelkich roszczeń odszkodowawczych Klienta względem zatrudnionych przez Hostel pracowników lub osób wykonujących zobowiązania Hostelu. Nie obowiązują natomiast w przypadku odpowiedzialności za wadę po przejęciu gwarancji wysokiej jakości rzeczy lub pracy, w przypadku celowo przemilczanych błędów lub szkód osobowych.

7.6. W przypadku, gdy Klientowi zostaje udostępnione miejsce parkingowe na parkingu hostelowym, w tym również za opłatą, nie dochodzi do zawarcia umowy przechowania. Hostel nie ma obowiązku monitorowania parkingu. Hostel nie ponosi odpowiedzialności za zaginięcie lub uszkodzenie odstawionych na jego terenie pojazdów i ich zawartości, o ile Hostel, jego przedstawiciele prawni lub osoby wykonujące jego zobowiązania nie wpłynęły na takie zdarzenie umyślnie ani w wyniku rażącego niedbalstwa. W takim przypadku należy wnieść wobec Hostelu roszczenie z tytułu powstałej szkody najpóźniej w momencie opuszczania terenu Hostelu.

7.7. Hostel nie świadczy usług budzenia. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze, chyba że wynikają one z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania.

7.8. Hostel obchodzi się z wiadomościami, pocztą i przesyłkami dla gości z należytą starannością. Hostel podejmuje się doręczania, przechowywania i – na życzenie – odpłatnego dostarczania wspomnianych przedmiotów, a na zapytanie również przedmiotów znalezionych. Adres do doręczeń może różnić się od adresu Hostelu lub firmy. Wyklucza się roszczenia odszkodowawcze, chyba że wynikają one z rażącego niedbalstwa lub umyślnego działania. Hostel jest uprawniony do przekazania wspomnianych przedmiotów do lokalnego biura rzeczy znalezionych po upływie maksymalnie miesięcznego terminu przechowywania za pobraniem odpowiedniej opłaty.

7.9. Roszczenia odszkodowawcze Klienta ulegają przedawnieniu najpóźniej po dwóch latach od momentu, gdy Klient dowiedział się o szkodzie, lub bez uwzględnienia tej informacji najpóźniej po trzech latach od momentu zdarzenia powodującego szkodę. Nie dotyczy to odpowiedzialności za szkody wynikające z narażenia Klienta na utratę życia, uszkodzenie ciała lub rozstrój zdrowia ani za inne szkody, które wynikają z niewypełnienia zobowiązania przez Hostel, przedstawiciela prawnego lub osobę wykonującą zobowiązania Hostelu w sposób umyślny lub w wyniku rażącego niedbalstwa.

7.10. Wyłączenie odpowiedzialności: surowo zabrania się skakania po łóżkach piętrowych oraz ich nieprawidłowego użytkowania/postępowania z nimi. Hostel nie odpowiada za szkody, które wynikają z upadku z łóżka piętrowego. Szkody wynikające z nieprawidłowego użytkowania łóżka piętrowego pokrywa sam gość.

8. Postanowienia końcowe

8.1. Zmiany lub uzupełnienia umowy, zasad przyjmowania rezerwacji lub niniejszych Ogólnych Warunków Handlowych wymagają formy pisemnej. Jednostronne zmiany lub uzupełnienia ze strony Klienta są nieważne.

8.2. Miejscem wykonania umowy i dokonania płatności jest siedziba Hostelu.

8.3. W obrocie handlowym miejscem wyłącznej jurysdykcji – również w odniesieniu do sporów dotyczących czeków i weksli – jest siedziba Hostelu. W przypadku, gdy strona umowy nie ma ogólnej właściwości miejscowej sądu w kraju, wówczas obowiązuje właściwość miejscowa sądu dla siedziby Hostelu. Hostel jest jednak uprawniony do wnoszenia skarg i wszczynania innych postępowań sądowych również w ogólnej właściwości miejscowej sądu Klienta.

8.4. Obowiązuje prawo Republiki Federalnej Niemiec.

8.5. W przypadku, gdy poszczególne postanowienia niniejszych Ogólnych warunków handlowych są lub staną się nieskuteczne lub nieważne, nie wpłynie to na skuteczność pozostałych postanowień. Poza tym zastosowanie mają przepisy ustawowe.

Ta strona korzysta z plików cookie. Przy dalszym użyciu zgadzasz się na użycie. Polityka prywatności